Overslaan en naar de inhoud gaan
Banner image

Algemene voorwaarden

Na elke montage van banden en/of binnenbanden moeten de bouten van de wielen aangeschroefd worden na 30 km en 100 km.
Een wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage maakt deel uit van de factuurvoorwaarden.

 

1. Iedere bestelling of afspraak is enkel rechtsgeldig, na schriftelijke bevestiging van onzentwege. Klachten voor verkeerd geleverde goederen kunnen enkel aanvaard worden indien de bestelling voorafgaandelijk en schriftelijk geplaatst werd.

2. De leveringstermijn wordt gegeven ter informatie en geeft nooit recht op betaling van verwijlintrest of schadevergoeding. Zij geeft geen aanleiding tot vernietiging van de bestelling, tenzij na een aangetekende ingebrekestelling met 30 dagen optie van onzentwege.

3. De verzonden goederen reizen op risico van de klant.

4. Op alle zelf gefabriceerde producten geldt een garantieperiode van 1 jaar. Iedere leveranciers- of productaansprakelijkheid wordt verworpen wanneer de goederen niet door ons werden gefabriceerd, wanneer de goederen na levering een wijziging hebben ondergaan of wanneer de schade voortvloeit uit abnormaal gebruik. Voor de goederen die niet door ons gefabriceerd werden, treedt de klant van rechtswege in onze rechten ten aanzien van onze leverancier.

5. De herstelling van een band is onderhevig aan omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid, aard van beschadiging,... Er is geen garantie van toepassing op een herstelling van een band die buiten onze eigen werkplaats werd uitgevoerd.

6. Al onze leveringen en werken worden verricht in het kader van eenzelfde ondeelbare overeenkomst met de klant. Onverminderd de bepalingen van artikel 3 hierboven, blijven de goederen onze eigendom tot hun volledige betaling in hoofdsom en alle toebehoren. De klant is verantwoordelijk voor alle schade en vervreemding van de goederen vanaf de levering tot de volledige betaling. In geval van wanbetaling op de vervaldag, is de klant gehouden bij de eerste sommatie hem de nog in zijn bezit zijnde goederen terug te zenden alsook toegang tot de locatie van de onbetaalde goederen (gebouwen, parkings, voertuigen,…) te verlenen teneinde ons toe te laten de onbetaalde goederen op kosten van de klant te demonteren en te recupereren. Elke wanbetaling laat ons toe zonder voorafgaande ingebrekestelling retentierecht toe te passen op het ons toevertrouwde materieel.

7. De klant verklaart onherroepelijk afstand te doen van zijn eigendomsrecht van de goederen die gedurende twee opeenvolgende jaren bij ons opgeslagen worden en waarvoor geen lig-of huurgeld gefactureerd werd.

8. Klachten moeten om geldig te zijn, aangetekend gedaan worden binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen en enkel rechtstreeks aan onze vennootschap. Wij hebben het recht de rechtmatig geweigerde goederen te vervangen, zonder dat deze vervanging recht kan geven op gelijk welke schadevergoeding. Een klacht kan de klant niet ontlasten van de verplichting het bedrag van de facturen te betalen op de vastgestelde data en volgens de vastgestelde voorwaarden.

9. Onze facturen zijn contant betaalbaar zonder disconto.

10. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een rente van 12% per jaar vanaf de vervaldag. In geval van niet-betaling, hetzij van een gedeelte, hetzij van een gehele factuur, op de vervaldag, zal het bedrag ervan ambtshalve en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met 12% ( met een minimum van 125 EUR), zelfs bij toekenning van termijnen van uitstel, als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten. Elke wanbetaling maakt alle niet vervallen facturen van rechtswege opeisbaar.

11. Het aanbieden van een wissel of ontvangkaart, doet geen afwijking aan de bovenvermelde voorwaarden. In het bijzonder blijven de bepalingen van artikel 8 van toepassing.

12. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge, België (Tel. 0032 50 32 35 95 en fax 0032 50 31 37 34). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules, ook deze op keerzijde vermeld.

13. Na elke montage van banden en/of binnenbanden moeten de bouten van de wielen aangeschroefd worden na 30 km en 100 km.

De transport- en leveringsvoorwaarden kunt u hier terugvinden.