Band
Velg
Binnenband / Andere

F.A.Q. & algemene voorwaarden

Wat betekenen de cijfers en letters op de zijkant van uw banden?

U kunt alles over uw banden te weten komen door de informatie op de zijkant te lezen.Op deze band staat de volgende code: 195/65R16 91W

Breedte (bv 195)
Het eerste getal staat voor de doorsnede van uw band. Deze breedtematen variëren van 160 mm tot 240 mm.

Hoogte (bv 65)
Het tweede getal staat voor de hoogte van de band. Deze wordt weergegeven als percentage van de breedte. Bij de bandenmaat 195/65R16 is de hoogte van de band 65% van de breedte.

Bandentype (bv R)
De 'R' in de bandencode staat voor 'radiaal'. Dit vertelt hoe de band is gefabriceerd. Radiaal betekent dat de koorden, die de basis van de band vormen, radiaal door de band lopen.

Velgmaat (bv 16)
Het derde getal staat voor de doorsnede van de velg. Deze meten we diagonaal en vanaf de velgrand. In de volksmond wordt dit de duimmaat genoemnd.

Draagvermogen en snelheidsindix
Het laatste getal geeft aan wat het draagvermogen van de band is. Banden met de code 91 hebben een draagvermogen van 615 kilogram
De letter na het draagvermogen geeft de snelheidsindex van een band aan. Iedere snelheidsindex geeft een maximumsnelheid aan.  

Wat zijn bandenlabels of ecolabels?

Groene autobanden zijn sinds juli 2012 eenvoudig te herkennen aan het ecolabel. Alle nieuwe autobanden in de Europese Unie krijgen een bandenlabel. Bandenlabel is de officiêle benaming, maar vanwege de milieuvriendelijke aspecten van het label, spreekt Forrez over ecolabels. Zo worden groene banden nog beter benadrukt.

Het label informeert u over drie belangrijke prestaties: de invloed van de band op het brandstofverbruik, de grip op een nat wegdek en het geluid dat de band produceert.

Wat kunt u aflezen van een ecolabel?

In de categorie brandstofefficiêntie zijn er zeven ecolabel kwalificaties. Banden met en groen A label zijn het zuinigst en banden met het rode G label het minst zuinig. Het verschil tussen deze banden is zelfs 7,5 percent in uw voordeel.

Ook voor de grip op nat wegdek is er een kwalificatie tussen A (kortere remweg) tot G (lange remweg).

Het geluid is weergegeven door middel van drie golven. Bij één golf is het externe rolgeluid drie decibel of meer onder de toekomstige norm, bij twee golven ligt het geluid tussen de norm en drie decibel daaronder en bij drie golven ligt de geluiduitstoot boven de toekomstige norm.
Wat zijn TPMS - Bandendruksensoren?

Volgens Europese richtlijnen moeten sinds 1 november 2012 alle nieuw gelanceerde automodellen uitgerust zijn met een controlesysteem voor de bandenspanning, ook wel TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) genoemd. Vanaf 1 januari 2015 is deze uitrusting verplicht op  alle nieuwe voertuigen (niet meer enkele de nieuwe modellen). Doel van deze verplichting is de verbetering van de veiligheid op de weg, alsook vemindering van de CO2 uitstoot van uw wagen: een te lage bandendruk impliceert een hoger verbruik en bijhorende nadelen voor het milieu.

Er bestaan 2 verschillende soorten bandendruk-meting: namelijk "directe TPMS" en "indirecte TPMS"

Quasi alle vestigingen van onze groepering beschikking over een gespecialiseerd toestel waarmee sensoren kunnen worden ingelezen, geînitialiseerd, geprogrammeerd en waarmee de boordcomputer van Uw wagen kan worden gereset na vervangen van sensoren. Contacteer zeker Uw bandencentrale voor al uw vragen en problemen mbt TPMS!

Als u uw banden wenst te laten wisselen of herstellen, is het ten stelligste aanbevolen ons te waarschuwen indien Uw wagen uitgerust is met directe TPMS. Dit voorkomt schade aan de sensor.

Algemene voorwaarden

1. Iedere bestelling of afspraak is enkel rechtsgeldig, na schriftelijke bevestiging van onzentwege. Klachten voor verkeerd geleverde goederen kunnen enkel aanvaard worden indien de bestelling voorafgaandelijk en schriftelijk geplaatst werd.

2. De leveringstermijn wordt gegeven ter informatie en geeft nooit recht op betaling van verwijlintrest of schadevergoeding. Zij geeft geen aanleiding tot vernietiging van de bestelling, tenzij na een aangetekende ingebrekestelling met 30 dagen optie van onzentwege.

3. De verzonden goederen reizen op risico van de klant.

4. Op alle zelf gefabriceerde producten geldt een garantieperiode van 1 jaar. Iedere leveranciers- of productaansprakelijkheid wordt verworpen wanneer de goederen niet door ons werden gefabriceerd, wanneer de goederen na levering een wijziging hebben ondergaan of wanneer de schade voortvloeit uit abnormaal gebruik. Voor de goederen die niet door ons gefabriceerd werden, treedt de klant van rechtswege in onze rechten ten aanzien van onze leverancier.

5. Al onze leveringen en werken worden verricht in het kader van eenzelfde ondeelbare overeenkomst met de klant. Onverminderd de bepalingen van artikel 3 hierboven, blijven de goederen onze eigendom tot hun volledige betaling in hoofdsom en alle toebehoren. De klant is verantwoordelijk voor alle schade en vervreemding van de goederen vanaf de levering tot de volledige betaling. In geval van wanbetaling op de vervaldag, is de klant gehouden bij de eerste sommatie hem de nog in zijn bezit zijnde goederen terug te zenden alsook toegang tot de locatie van de onbetaalde goederen (gebouwen, parkings, voertuigen,…) te verlenen teneinde ons toe te laten de onbetaalde goederen op kosten van de klant te demonteren en te recupereren. Elke wanbetaling laat ons toe zonder voorafgaande ingebrekestelling retentierecht toe te passen op het ons toevertrouwde materieel.

6. De klant verklaart onherroepelijk afstand te doen van zijn eigendomsrecht van de goederen die gedurende twee opeenvolgende jaren bij ons opgeslagen worden en waarvoor geen lig-of huurgeld gefactureerd werd.

7. Klachten moeten om geldig te zijn, aangetekend gedaan worden binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen en enkel rechtstreeks aan onze vennootschap. Wij hebben het recht de rechtmatig geweigerde goederen te vervangen, zonder dat deze vervanging recht kan geven op gelijk welke schadevergoeding. Een klacht kan de klant niet ontlasten van de verplichting het bedrag van de facturen te betalen op de vastgestelde data en volgens de vastgestelde voorwaarden.

8. Onze facturen zijn contant betaalbaar zonder disconto.

9. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een rente van 12% per jaar vanaf de vervaldag. In geval van niet-betaling, hetzij van een gedeelte, hetzij van een gehele factuur, op de vervaldag, zal het bedrag ervan ambtshalve en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met 12% ( met een minimum van 125 EUR, en een maximum van 1860 EUR), zelfs bij toekenning van termijnen van uitstel, als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten. Elke wanbetaling maakt alle niet vervallen facturen van rechtswege opeisbaar.

10. Het aanbieden van een wissel of ontvangkaart, doet geen afwijking aan de bovenvermelde voorwaarden. In het bijzonder blijven de bepalingen van artikel 8 van toepassing.

11. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge, België (Tel. 0032 50 32 35 95 en fax 0032 50 31 37 34). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules, ook deze op keerzijde vermeld.

Terug
Top